Peraturan Dan Undang-Undang Yang Diguna Pakai

  • Perjanjian Penyewaan Rumah DBKL
  • Surat Perjanjian Jualbeli Rumah DBKL
  • Perjanjian Penyewaan Kedai/ Gerai DBKL
  • Akta Kerajaan Tempatan
  • Akta Jalan, Parit Dan Bangunan
  • Undang-Undang Kecil Perumahan Awam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL) 1991
  • Undang-Undang Kecil Vandalisme (WPKL) 1991
  • Akta Hakmilik Strata 1985
  • Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyelenggaraan Dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)
  • Seksyen 4(1) Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan Dan Pelesenan